Educació Secundària Obligatòria (ESO)

Projecte científic

Impulsem la creació de projectes que relacionen ciència i tecnologia. L’objectiu és potenciar l’esperit de recerca, d’observació, de manipulació i de raonament.

Projecte tecnològic

L’escola aposta pel projecte 1×1 on cada alumne disposa d’un ordinador. La programació i robòtica formen part de la nostra innovació educativa.

U

Llengües estrangeres

Cursem les Science en llengua anglesa a més d’ofertar una altra llengua estrangera que pot ser el francès o bé l’alemany.

Relació família-escola

El contacte amb la família es vehicula a través d’entrevistes personals, comunicacions escrites i també amb la plataforma ClickEdu.

Una etapa d'assoliment de competències que possibilitaran el desenvolupament personal i acadèmic.

Multilingüisme

Des de l’escola volem potenciar el multilingüisme i és per això que, a més de l’anglès, incorporem una segona llengua estrangera a escollir entre el francès i l’alemany, amb l’objectiu de donar resposta a la demanda creixent que la societat ens planteja i afavorir la immersió lingüística de tots els nostres alumnes. A més, som escola impulsora per poder certificar els coneixements en llengua estrangera a través de les EOI.

Noves tecnologies

A partir de 1r d’ESO els alumnes disposen del seu propi ordinador i d’un entorn virtual d’aprenentatge a través del qual cursen les diferents assignatures, sense oblidar mai el component presencial i vivencial que s’ha d’experimentar a l’aula. A més, donem especial importància a la innovació tecnològica, ja que les tecnologies de la informació s’apliquen a tots els àmbits de la societat.

Orientació acadèmica

L’ESO és una etapa de creixement maduratiu molt important on el Pla d’Acció Tutorial esdevé un recurs clau per treballar aspectes com: hàbits de salut, de treball, de convivència, orientació acadèmica i professional, etc… Tot plegat, afavoreix que l’alumne sigui autònom, reflexiu i crític amb l’entorn que l’envolta, possibilitant així el seu desenvolupament com a persona.

Intercanvis i estades

L’escola proposa a les famílies que hi estiguin interessades  l’oportunitat de participar en un intercanvi amb l’escola alemanya  Max-Planck Gymnasium a Göttingen i també estades lingüístiques a Gran Bretanya. L’objectiu és apropar l’alumnat a una realitat pràctica en la llengua que estan cursant, a més de ser una oportunitat de creixement personal insubstituïble.

Cooperativisme i emprenedoria

Des de l’etapa de Primària, els alumnes comencen a crear les seves pròpies cooperatives, arribant al seu màxim exponent a l’ESO. Les cooperatives ajuden a generar un sentiment solidari i d’ajuda entre iguals per tal d’elaborar així els pilars fonamentals sobre els quals sostenir un procés emprenedor en el futur dels alumnes. És, en definitiva, un nou model de creixement democràtic i responsable que, juntament amb l’assignatura d’Emprenedoria, possibiliten un apropament real a la societat d’avui en dia.

Formem alumnes compromesos...

...i que puguin participar activament en la societat actual.

UNA ESCOLA CREIXEN 
creixen-educacio-fons-blau
 

 

ASSOCIATS

trams2aec

PRIMÀRIA/ESO/BATXILLERAT: Carrer de la Circumval.lació 50, 08840 Viladecans, Telèfon: 93 658 25 38
INFANTIL: Carrer de la Muntanya 74, 08840 Viladecans, Telèfon: 93 637 19 59